Algemene Voorwaarden Upgrade Your Life B.V.


Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op de door (aspirant) deelnemers aangegane overeenkomsten m.b.t. het inschrijven voor één van onze trainingen/trainingen. NoMoreGur.Us, DatingAcademy.Com, Frank Middendorp. Tools4life, GOTO11 [hier verder aangeduid als ‘de organisatie’] en ‘StandUpCoaching’ zijn geregistreerde handelsnamen vallend onder Upgrade Your Life B.V.

 
1.2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘deelnemer(ster)’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten deelname-overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. 1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

 
1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘trainingen’, ‘programma’s’ of ‘trainingen’, worden daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 
1.5. Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘aanmeldingsformulier’ wordt ook een aanmelding via email of via de één van onze websites verstaan.

 
1.6. Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 
1.7 De deelnemer(ster) gaat akkoord met alle programma-specifieke voorwaarden zoals duidelijk omschreven zijn op het desbetreffende aanmeldingsformulier en die in specifieke gevallen door de deelnemer ook afgevinkt dienen te zijn.

 
1.8. Deze algemene voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en zullen continue up-to-date worden gehouden op de website van frankmiddendorp.com en nomoregur.us


Artikel 2. Inschrijvingen

 
2.1. Een inschrijving voor een training komt tot stand met het ondertekenen van het desbetreffende aanmeldingsformulier of door het aanmelden via één van onze online promoties en/of websites

 
2.2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

 
2.3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar met schriftelijke toestemming van de organisatie. Een verzoek tot in de plaatsstelling kan louter per email gedaan worden via office@nomoregur.us


 
Artikel 3. Betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals omschreven staan achter de door hem of haar aangekruiste optie op het aanmeldingsformulier.

 
3.2. Alle trainingen en of events zijn exclusief catering en/of overnachtingen tenzij dat uitdrukkelijk anders schriftelijk is gecommuniceerd.

 
3.3 Voor het annuleren of wijzigen van een training dient de deelnemer een email  te sturen naar office@nomoregur.us met een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging.

 
3.4 Voor het annuleren van een deelname aan een training of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

 • Binnen 10 dagen na inschrijving: geen kosten*
 • Tot één maand voor aanvang: inschrijfgeld*
 • Binnen één maand voor aanvang van de training: volledige trainingsgeld**

* (a) Met aftrek van de kosten van reeds geleverde voorbereidingsmaterialen zoals toegang tot de e-learning omgeving, boeken en beeld en geluidsdragers.


* * In geval dat de 10 dagen bedenktijd (punt 1 van 3.4 ) valt binnen de annuleringstermijn van een maand (punt 2 van 3.4 ) dan is deze laatst genoemde voorwaarde leidend.

 
3.5 Voor het wijzigen van een datum van deelname aan een training of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

 • Voor één maand voor aanvang: geen kosten
 • Binnen één maand voor aanvang: € 97,00 administratiekosten

Artikel 4. Welzijn

 
4.1 De trainingen en progamma’s zijn bedoeld voor fysiek en psychisch gezonde mensen en is op geen enkele wijze een vervanging voor professionele medische of psychische hulp


4.2. Het is de deelnemer bekend en gaat ermee akkoord dat de trainers en begeleiders van de verschillende trainingen geen medische achtergrond hebben.


4.3 Bij twijfel of iemand in staat is om deel te nemen kan er door de leiding om een doktersverklaring worden gevraagd.


4.4 De deelnemer(ster) verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de programma’s en zichzelf geestelijk en mentaal in staat te achten om, om te kunnen gaan met sterk op zelfreflectie gebaseerd programma.


4.5 De deelnemer(ster) verklaart door zijn of haar deelname stilzwijgend akkoord te gaan zelf volledig verantwoordelijk te voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens én na de training.


4.6 Bij twijfel of het gepast is voor de deelnemer(ster) om deel te kunnen (blijven) nemen aan een training – uit oogpunt van zijn of haar welzijn – dan is het oordeel van de trainer of één van zijn of haar bevoegde assistenten doorslaggevend. (zie ook punt 5.2 betreffende restitutie)

 
4.7. De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de trainers van de organisatie geen medische achtergrond hebben en alleen getraind zijn in het leiden van de programma’s


4.8 De programma’s van de organisatie zijn geen vervanging voor therapie of behandeling door gekwalificeerd medisch personeel.


 
Artikel 5. Huisregels


5.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met onderstaande spelregels voor deelname aan een training of event.


5.2 De deelnemer/ster gaat ermee akkoord zich coachbaar op te stellen in de programma en interacties met de organisatie


5.3 Coachbaar zijn houdt in dat:

 • De deelnemer(ster) bereid is andere standpunten te overwegen.
 • De deelnemer(ster) zich constructief op te stelt in de conversatie.

5.4 Bij een aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten onder artikel (5.2 en 5.3) kan de deelnemer(ster) zijn/haar recht op verdere deelname aan een training verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.


5.5 Als de deelnemer(ster) de mogelijkheid tot deelname verliest op basis van artikel 5.4, kan hij of zij een verzoek indienen om het programma op een later moment opnieuw aan te vangen tegen een z.g.n. ‘review-tarief’ van € 197,00


5.6 De deelnemer(ster) verklaart vertrouwelijkheid in acht te nemen bij datgene wat hem of haar in de training te ore is gekomen van wat andere deelnemers in het kader van de training hebben gedeeld.


5.7 De organisatie behoudt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen door te voeren zonder dat daar een expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren.


5.8 De organisatie zal zich echter inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar trainingen zo snel mogelijk op de mondeling, via de website, facebook of per email kenbaar te maken.Artikel 6. Restitutie 


6.1 Verzoeken tot restitutie dienen louter per email gedaan te worden via office@nomoregur.us


6.2 Als de deelnemer(ster) op grond van artikel 4.6 zijn/haar deelname aan een training dient te beëindigen dan heeft hij of zij recht op een volledige restitutie van het reeds betaalde trainingsgeld.

 
6.3 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trainingsgelden mogelijk als de deelnemer(ster):

 • Een training op eigen initiatief voortijdig verlaat.
 • Een training op basis van punt 5.4 voortijdig moet verlaten.
 • Een vervolgtraining die deel uit maakt van een pakket annuleert.
 • Op basis van de in artikel 5 gestelde voorwaarden uitgesloten is van deelname aan een vervolgtraining die deel uit maakt van een pakket.

6.4 Er is geen restitutie en of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trainingsgelden mogelijk als de organisatie een training moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.


6.5 Als de organisatie op basis van punt 6.4 een training annuleert, behoudt de deelnemer(ster) het recht deel te nemen aan één van de volgende trainingen zonder enige bijkomende kosten.


6.6 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die door de deelnemer(ster) geleden wordt als de organisatie een training annuleren moet vanwege een reden zoals omschreven in artikel 6.4.


6.7. Op speciale aanbiedingen met korting op het trainingsgeld is geen restitutie mogelijk.


6.8 De Challenge ‘niet-goed-geld-terug’ garantie geldt alleen voor deelnemers die niet aan het STARTUP! introductie seminar hebben deelgenomen.


6. 9 De Challenge ‘niet-goed-geld-terug’ garantie geldt alleen op het eerste programma uit het curriculum en is alleen van toepassing als de deelnemer(ster) het volledige programma, inclusief alle terugkomavonden, heeft gevolgd.


6.10 Deelnemers die niet tevreden zijn met de resultaten van de Challenge, dienen dit mondeling aan te geven, direct aan het einde van de laatste terugkomavond aan de trainer of aan een andere bevoegde staf-medewerker.


6.11 In sommige gevallen kan een ontevreden deelnemer(ster) verzocht worden schriftelijk de reden van zijn of haar ontevredenheid toe te lichten. Alle restitutie-verzoeken worden wel of niet gehonoreerd op basis van de beslissing van de organisatie die finaal en bindend zijn. Elk verzoek tot restitutie dat niet binnen 24 uur na afloop van het seminar is gedaan, valt buiten deze garantie


Artikel 8 Vrijwaring Audio en Video


8.1 Door deel te nemen aan een programma van één van bovengenoemde organisaties gaat de deelnemer(ster) er mee akkoord dat het geheel en/of gedeelten van het programma kan worden opgenomen op video, audio en/of op digitale fotografie voor trainings,- marketing en/of promotie-doeleinden.


8.2 De deelnemer(ster) kan er op vertrouwen dat de organisatie eventueel privacy-gevoelig materiaal waarin de deelnemer(ster) spreekt, met respect zal behandelen.


8.3 In geval van twijfel of het gepast dit dergelijk materiaal openbaar te maken, kan een deelnemer een bezwaar indienen of zal de organisatie zelf eerst in overleg treden met desbetreffende deelnemer.


8.4 De deelnemer(ster) gaat er mee akkoord dat alle exclusieve rechten van deze opnamen bij de organisatie liggen en de deelnemer(ster) verwacht en zal geen compensatie vragen voor het gebruik van het materiaal waarin de deelnemer(ster) verschijnt of spreekt.


8.5 Het is de deelnemer niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarden, te filmen, video en/of audio op te nemen, gedurende het seminar. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden zullen worden verzocht het materiaal te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals b.v. ren mobiele telefoon of een opname-pen) en kunnen uitgesloten worden van verdere deelname zonder enige recht op restitutie van het trainingsgeld.